Porovnanie povolaní
Zadajte povolanie do vyhľadávacieho poľa
Porovnajte tieto krajiny
icon_blue_AT icon_blue_CZ icon_blue_HU icon_blue_SK
Jednoducho/Prehľadne/Rýchlo
 
print_button
AT CZ HU SK
Pracovné a sociálne právo na Slovensku

Pracovné a sociálne právo na Slovensku

Tu nájdete najdôležitejšie informácie týkajúce sa pracovného práva, sociálneho práva a  daňového systému na Slovensku. Upozorňujeme však, že konkrétne prípady, alebo detailné otázky by mali byť objasnené s príslušnými odbormi a komorami

Pracovné právo: To najdôležitejšie k témam pracovná zmluva, pracovná doba, cezčasy, odstupné atď.

Sociálne právo: Predpisy týkajúce sa zdravotného poistenia, penzijného poistenia, poistenia v nezamestnanosti, invalidity a zníženej pracovnej schopnosti.

Rovnoprávnosť: Materály k téme diskriminácia na pracovisku

Daňový systém: informácie o témach daň zo závislej činnosti, zdaniteľná a nezdaniteľná položka, zdanenie nadčasovej práce atď.

EU-zákon o uznávaní odborných kvalifikácií: predpoklady pre výkon povolania 

EU-zákon o uznávaní odborných kvalifikácií

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikáciách: informácie ohľadom uznávania vysvedčení a odborných kvalifikácií

Kontaktné miesta:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Uznávanie dokladov o vzdelaní
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Stredisko na uznávanie dokladov
o vzdelaní
www.minedu.sk